Generalforsamling 2017


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holbæk Cykelsport.
Fredag d. 27. januar 2017 kl. 19.00

Generalforsamling gennemføres efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - Årsregnskab 2016
Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget - Budget 2017
Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 20. januar 2017.

Valg:
Valg til bestyrelse;
På valg for to år er;

Lars Elmkjær (modtager ikke genvalg)
Inge Dahlmann (modtager ikke genvalg)
Carsten Grønberg (modtager genvalg)

Valg af suppleant
På valg er;

Vibeke Mayhoff (Modtager genvalg, indstilles af bestyrelse til valg til bestyrelse)
Sebastian Dines Schou (modtager ikke genvalg)

Valg af revisor
På valg er;

Richard Kristiansen
Finn Højland

Valg af revisorsuppleant
På valg er;

Vagn Priesler

Eventuelt

 

{MODULE:PAGE_BOX1}
{MODULE:PAGE_BOX2}
{MODULE:PAGE_BOX3}